La protecció legal de les orenetes

04-07-2023

El costum de les orenetes cuablanca de nidificar en les façanes de les edificacions humanes les converteix en una espècie molt propera a les persones. En la majoria d’ocasions, aquest fet fa que les persones tinguin una manera senzilla d’acostar-se a la natura i fan el possible per protegir els nius o fins i tot per atreure-les!

Tot i això, algunes persones continuen destruint els seus nius a causa del desconeixement del gran benefici que aporten les orenetes i l’excepcionalitat d’aquests ocells migradors. Les orenetes ens anuncien l’inici de la primavera, fan milers de quilòmetres per criar als nostres pobles i ciutats, són un excel·lent indicador ambiental i a més són grans consumidores de mosquits, el millor insecticida natural.

A vegades, els voluntaris del projecte ens reporteu denúncies de destrucció de nius que veieu al vostre voltant. Sovint aquests comportaments es poden detenir parlant amb les persones que els fan i explicant-los tots els beneficis que mencionàvem. En altres ocasions, però, tot i intentar resoldre els conflictes des de la divulgació, algunes persones insisteixen a destruir els nius.

A part de no haver de destruir els nius per tot el que mencionàvem abans, hem de saber que els nius d’orenetes estan protegits per llei i que la seva destrucció pot comportar multes molt elevades. Les orenetes, els seus nius i els seus polls gaudeixen de la protecció de fins a tres lleis: una estatal, una d’autonòmica i una europea. Les comentem una mica en profunditat a continuació:

El decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals de la Generalitat de Catalunya recull el següent:

En l’article 33.2 d’aquest decret legislatiu recull el següent: "Pel que fa a les espècies migratòries, es prohibeix especialment la pertorbació dels espais de concentració, cria, muda, hivernada i descans."

L’article 46.1 d’aquesta llei estableix que la quantia de les multes és la següent: "Les infraccions lleus són sancionades amb una multa de 300 euros fins a 3.000 euros; les greus, amb una multa de 3.001 euros fins a 9.000 euros, i les molt greus, amb una multa de 9.001 euros fins a 45.000 euros."

D’altra banda, la llei 42/2007, de 13 de desembre del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat en l'article 57 titulat: “Prohibicions i garantia de conservació per a les espècies incloses al Llistat d’Espècies Silvestres en Règim de Protecció Especial”:

1. "La inclusió al Llistat d’Espècies Silvestres en Règim de Protecció Especial d’una espècie, subespècie o població comporta les següents prohibicions genèriques:

b) Tractant-se d’animals, incloses les seves larves, cries, o ous, la de qualsevol actuació feta amb el propòsit de matar-los, capturar-los, perseguir-los o molestar-los, així com la destrucció o deteriorament dels seus nius i llocs de reproducció, hivernada o repòs.”

A més, a l’article 80 d’aquesta mateixa llei, anomenat “Tipificació i classificació de les infraccions” diu que:

1. "Als efectes d’aquesta llei, i sense perjudici del que disposi al respecte la legislació autonòmica, es consideraran infraccions administratives:

o) La destrucció de l’hàbitat d’espècies incloses al Llistat d’Espècies Silvestres en Règim de Protecció Especial que no estiguin catalogades, en particular del lloc de reproducció, hivernada, repòs o alimentació.

2. Les infraccions recollides en l’apartat anterior es qualificaran de la següent manera:

b) Com a greus les recollides en els apartats a), b), c), d), e), f), g), g bis), h), i), j), k), m), n), o), t), u), v) i w) quan no tinguin la consideració del molt greus (...)"

L’article 81 quantifica l’import de les sancions:

1. "Les infraccions tipificades en l’article anterior seran sancionades amb les següents multes:

b) Infraccions greus, amb multes de 3.001 a 200.000 euros"

Per últim, la Directiva 2009/147/CE del Parlament Europeu i del Consell de 30 de novembre de 2009 relativa a la conservació dels ocells silvestres diu en l'article 1:

1. "La present Directiva es refereix a la conservació de totes les espècies d’ocells que viuen normalment en estat salvatge al territori europeu dels Estats membres en els quals és aplicable el Tractat. Tindrà com a objectiu la protecció, l’administració i la regulació d’aquestes espècies i de la seva explotació."

L’article 5 diu que:

5. "(...) els Estats membres prendran les mesures necessàries per a establir un règim general de protecció de totes les espècies d’aus contemplades a l’article 1, que inclourà en particular, la prohibició de:

b) Destruir o fer malbé de forma intencionada els seus nius i els seus ous i treure els seus nius"